Abstraktní Obraz: A045

A045 - Abstraktní Obraz: A045

vícedílné obrazy na plátně


O nás

Srdečně Vás Všechny Vítáme !

V naší galerii Davillo můžete zakoupit originál ručně malované obrazy.
Neprodáváme žádné kopie ani tisk. Pouze ručně malované práce našich talentovaných umělců! Každý obraz je originálem.
Díky dnešní moderní době můžete naše obrazy zakoupit právě prostřednictvím internetu
přímo od nás , bez jakýchkoliv zprostředkovatelů , kteří sobě ceny v obchodech a hypermarketech navyšují.
Snažíme se mít ceny dostupné každému, a mít je na hranici naší nejnižší možné reálné ceny.
V naší nabídce najdete nejrůznější barevné kombinace , styly a velikosti obrazů tak , aby každý v naší nabídce našel ten správný obraz , který bude ladit jeho bytu nebo domku.
Doufáme že naše nabídka se vám líbí a zakoupený obraz Vám bude zkrášlovat váš moderní byt a každého návštěvníka vašeho bytu překvapí.

 

Doprava:

Zasíláme na Dobírku –Českou poštou
Poštovné + balné: cca  150 - 200 kč

Poštovné Slovensko - 200-260 kč

Obrazy vždy pečlivě zabalíme a pojistíme tak,  abychom zabránily možnému poškození

Více se dozvíte na sekci Co a Jak Malujeme

Přejeme příjemný nákup.

                                Art. Gallery DavilloObchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě / eshopu provozovaném firmou David Dobrík 

UVEDENÉ CENY PLATÍ POUZE PŘI OBJEDNÁVCE V INTERNETOVÉM OBCHODU !

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele, kterým je David Dobrík, a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů:
• Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
• Dodavatelem je David Dobrík.
• Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
• Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
• Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva:
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného znění objednávky kupujícího dodavateli /uložením objednávky kupujícím - stisknutím tlačítka Potvrdit /. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Kupující odesláním objednávky souhlasí s podmínkami obchodu a zavazuje se objednávku odebrat. Poplatek za zrušení objednávky kupujícím je 10% z objemu objednávky. Dodavatel je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení. S ohledem na to je kupující povinen v objednávce správně a úplně vyplnit údaj své e-mailové adresy pro potvrzení přijetí objednávky. 
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
(Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. )

Prodávající si taktéž vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jestliže nebude schopen požadované zboží dodat ve smluvené kvalitě, množství a ceně, nebo v případě, že objednávka bude vykazovat závažné nedostatky, které budou znemožňovat uskutečnění obchodu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou.

Dodání zboží:
Zboží posíláme kupujícímu na dobírku prostřednictvím České pošty na uvedenou adresu.Poštovné + náklady činí od:175,-Kč do 230,-kč  za zásilku.Při vrácení zboží se tato částka účtovaná za poštovné nevrací.Zboží skladem, zasíláme ihned, nebo do 5 pracovních dnů, pokud zboží právě není skladem, bude Vám dodáno nejdéle do 10 pracovních dnů od objednání.

Kupující je povinen převzít objednané zboží při jeho dodání na místě, které určil, v této souvislosti je kupující povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu pro doručení objednaného zboží. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky, a to ještě před jejím závazným potvrzením. Odmítne-li kupující zboží bezdůvodně převzít, je povinen hradit dodavateli náklady s tím spojené.
Dodavatel spolu se zbožím dodá písemnou objednávku, obchodní podmínky a potvrzení o zaplacení.
Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky (neporušenost krabice, lepící pásky, stav zboží) a je oprávněn odmítnout převzít neúplné nebo poškozené zboží. Skutečnost neúplné nebo poškozené zásilky je kupující povinen neprodleně oznámit dodavateli, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem dodavateli.  Na pozdější uplatnění poškození zboží způsobené dopravou při převzetí není nárok.

Způsob platby:
Na dobírku u České Pošty.

 

 

Reklamační řád

1.Rozpor s kupní smlouvou
Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží nebo pokud se neprokáže opak.

2. Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy
 spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění.
 oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy musí být dodavateli doručeno do skončení stanovené lhůty pro odstoupení; nestačí pouhé odeslání ve lhůtě.
 uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
 v případě odstoupení je spotřebitel povinen vrátit vše, co na základě kupní smlouvy získal. Zboží musí řádně zabalit pro přepravu, aby bylo chráněno před poškozením. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel, proto nelze zaslat zboží na dobírku. Poškozené zboží není dodavatel povinen přijmout. Pokud již spotřebitel nemůže zboží vrátit v původním stavu, tj. zboží bylo zničeno nebo spotřebováno, je spotřebitel povinen poskytnout dodavateli peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Tento svůj nárok na peněžitou náhradu může dodavatel započíst vůči nároku spotřebitele na vrácení kupní ceny.
3. Záruka:
 dodavatel poskytuje kupujícímu na prodané zboží zákonnou záruční dobu v délce 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním.
 v případě, že se objeví v této době vady zboží, je možné je uplatnit u ……………….. (dodavatele),
 Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna (nejdéle do 30 dnů), a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti zboží, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.
 Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užívána jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat.

- Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu zboží, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.


Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky.
Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Okamžikem odeslání objednávky, kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Dodavatel se zavazuje, že bude chránit osobní údaje kupujícího a neposkytne je žádným jiným subjektům.


 

Copyright © 2010 - 2011 Versoft.cz - tvorba www webových stránek, internetových obchodů, e-shopů
Kvalitní a moderní těhotenská móda pro maminky a samozdřejmě kojenecké oblečení pro miminka. A pyžama, župany, noční košile pro všechny. -